Snekkebjerg-gravpladsen

Snekkebjerg er navnet på en markant ca. 100 m lang og ca. 40 m bred højderyg i Østerlars sogn, som inden landskabets dræning, har været omgivet af vådområder til alle sider.

For nylig viste det sig, at stedet har været benyttet som gravplads i yngre germansk jernalder og ældre vikingetid (650-800).

I foråret 2001 fandt amatørarkæolog Karl Christian Kofoed med detektor en del metalgenstande indenfor et 60x40 m stort område. Genstandene, som stammede fra 5-6 grave, viste med al tydelighed, at gravpladsen var i fare for total gennempløjning. 
I oktober samme år undersøgte Bornholms Museum de nederste rester af en grav, som indeholdt en halv snes blå glasperler og dele af et dyreformet skålspænde.
Ved undersøgelser i september-oktober 2002 afdækkedes fire sikre grave på toppen af bakken. Af alle fire grave var kun ganske få cm. bevaret. Dog skilte en grav sig ud ved at være den eneste, som indeholdt en intakt perlekæde, rygknapfibula og skålspænder in situ.
Spredt rundt på feltet fandtes perler og metalgenstande, som ikke kunne knyttes til bestemte anlæg og må formodes at være transporteret under dyrkningsarbejde. 

Ved detektorafsøgning i januar og marts 2003 fremkom flere oppløjede metalfund. 
Museet fortsatte undersøgelserne i april 2003 og afdækkede et areal på ca. 1150 m2. Derved erkendtes 8 grave fra yngre germanertid og ældre vikingetid. Heraf var 4 kvindegrave og de øvrige, efter størrelsen at dømme, barnegrave. Fra tre af gravene fremkom komplette smykkesæt bestående af perlekæder, hængesmykker og fibulaer; heriblandt en hidtil ukendt fibula-særform fra ældre vikingetid. Endvidere fremkom tydelige spor af to høje i form af strandstensholdige ringgrøfter med tørvefyld. Centralt i den ene var en lille, fundtom grav. I den anden erkendtes ingen grave. 

I 2005 afsluttedes undersøgelsen af gravfeltet. I alt er der undersøgt et ca. 3100 kvadratmeter stort område og 18 grave. Halvdelen af gravene indeholdt gravudstyr. Der fandtes udelukkende kvindegrave. De fleste grave, hvori der fandtes en jernkniv, tolkes som barnegrave, og der er intet, som viser, at der på pladsen har været gravlagt mænd.

Se fundene på museet
Fundene fra gravpladsen ved Snekkebjerg nær Østerlars kan ses resten af året på Bornholms Museum...
...med mindre der dukker nye og spændende fund frem af den bornholmske muld, som skal vises frem i montren.
Ørnen
Ornen
Hængesmykke som også ses i præparatet lige under den sorte perle.
Præperat
Snekkeb23
Præparat fra en af gravene ved Snekkebjerg