På listen over "Top 10 Arkæologi 2017"

Det rigeste runde anlæg nogensinde fra slutningen af tragtbægerkulturen (2900-2800 f.Kr.)

  • Vasagaardrundt

Det rigeste runde anlæg nogensinde fra slutningen af tragtbægerkulturen.
En af fundgrupperne, der knytter sig til hhv. fundpladsen Ndr. Grødbygård, Åker sogn samt palisadeanlæggene på Rispebjerg, Pedersker sogn og Vasagård, er såkaldte runde anlæg. De runde anlæg var gerne var opført af enten 8 eller 10 stolper. Problemet med anlæggene, som adskiller sig fra de velkendte rektangulære langhuse til beboelse, er vores manglende forståelse af deres funktion. Allerede i 2012 fandtes ved udgravningen af i alt 5 runde anlæg ved Vasagård indikationer på ofring af sorteret materiale, som var blevet nedlagt i forbindelse med, at anlæggene blev nedtaget/lukket. Dette billede blev yderligere forstærket ved udgravning af endnu et rundt anlæg i 2014, der gennem fund af udsmykkede dele af vægge bragte anlægget i Slots- og Kulturstyrelsens "Top 10 2014".
 Ved udgravningerne på Vasagård Øst fremkom i efteråret i 2016 endnu et rundt anlæg. Selvom undersøgelserne endnu ikke er tilendebragt (sidste del udgraves i nov. 2017), viser fundene, at anlægget er det rigeste og mest informative, som hidtil er blevet erkendt. Igen viser fundene tydelige indikationer på bevidst sortering af det ofrede materiale (fig. 1 ovenfor).
I det runde anlæg er indtil videre fundet et øksefragment af diabas samt flere ildskørnede fragmenter af mejsler, tyknakkede og tyndbladede økser samt skafttungepile, der alle er af flint bragt til Bornholm. Derudover er der fundet enkelte flækker, skrabere og flere lerkar/koncentrationer af skår af sandsynligvis enkelte lerkar i flere stolpehuller (fig.2). Der er fremkommet koncentrationer af større brændte knogler i mindst to stolpehuller, ligesom der er erkendt meget betydelige mængder af forkullede korn i mindst fire stolpehuller – blot det ene stolpehul vurderes at indeholde ikke mindre end 10.000 forkullede korn.
Dette overordentlig rige fundmateriale er blevet suppleret med en genstand af kobber – muligvis et fragment af en økse (fig. 3). Ofringstidspunktet er sjældent velunderbygget. Kobbergenstanden har været et prestigeobjekt af fremmed herkomst. Dets oprindelse vil blive sporet via metalanalyse.
Det nyfundne runde anlæg vil give den bedste mulighed for at forstå anlægstypen - fra dets anlæggelse, brug til afslutning. Anlægget vil give et stort og samtidigt ofret fundmateriale, der vil give et bredt billede af aktiviteten i og omkring det runde anlæg.

PDF-fil

Vasagård, Åker sogn, Bornholm
Til orientering
Undersøgelserne af centralpladsen fra tragtbægerkulturen (3950-2700 f.Kr. - den første del af DK´s bondestenalder) ved Vasagård i Åker sogn på Bornholm har igennem årene givet meget usædvanlige fund. Centralpladsen er i tragtbægerkulturen blevet anvendt gennem et længere tidsrum. Pladsen startede som et såkaldt sarupanlæg (3500-2900 f. Kr), som senere udviklede sig til et anlæg afgrænset af kraftige palisader (2900-2800 f.Kr.). Centralpladsen udmærker sig ved at være anlagt på begge sider af Læsåen, en af Bornholms største åer. Centralpladsen dækker et område på 615 m x 400 m. Undersøgelserne er foretaget af Bornholms Museum i samarbejde med Nationalmuseet og med deltagelse af uddannelsesinstitutionerne fra København, Århus, Warszawa og Gdansk. Undersøgelserne har i årene været støttet af Slot- og Kulturstyrelsen og Brdr. E. S. og A. Larsens legat, Beckett-Fonden samt Aarhus Universitets Forskningsfond.
Området
Vasagard17
Lerkar og skår i stolpehuller
Vasagard17a
Figur 2
Kobbergenstand
Vasagard17b
Figur 3